JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE

FACEBOOK
N E P Ř E H L É D N Ě T E


  Ukázkové modely testu z minulých let:
 • 60 otázek sestavených z aktuálně odpřednášených témat . . .
 • pro splnění = nejméně 45 správně zodpovězených otázek . . .
 • jednořádková odpověď vystihující obsah pojmu k oboru psychologie . . .
 • náhradní termíny bez omezení . . .
 • pro vstup do dalšího ročníku není povinné absolvovat test . . .
UKÁZKOVÝ MODEL TESTU - I. ROČNÍK:
 1. abulie
 2. archetypy
 3. druhá signální soustava
 4. myelinizace
 5. charakter
 6. psychické stavy
 7. empirická psychologie
 8. ontologie
 9. oligofrenie
 10. adolescent
 11. senium
 12. sensomotorický
 13. infantilita
 14. integrace
 15. neuróza
 16. latentní
 17. etiologie
 18. první signální soustava
 19. incest
 20. agrese
 1. homicidium
 2. hostilita
 3. viktimologie
 4. altruismus
 5. sociální role
 6. Wilhelm Wundt
 7. logopedie
 8. dyslexie
 9. ambivalentní
 10. psychopedie
 11. dysortografie
 12. surdopedie
 13. dysmůsie
 14. etopedie
 15. somatopedie
 16. dysgrafie
 17. ofthalmopedie
 18. terap. interview
 19. cíle psychoterapie
 20. asociace
 1. noetika
 2. sociální vztahy
 3. zoofilie
 4. forenzní psychologie
 5. suicidum
 6. psychoanalýsa
 7. puruša
 8. Aristotelés
 9. logos
 10. temperament
 11. „Léčba Schopenhauerem“: jméno autora knihy:
 12. zakladatelé kulturní neopsychoanalýsy - jména:
 13. jóga
 14. termín přenos a protipřenos do psychoanalýsy zavádí – jméno:
 15. obecná fysiologie studuje
 16. patologická fysiologie studuje
 17. synapse
 18. mediátory
 19. nootropika
 20. parietální lalok

UKÁZKOVÝ MODEL TESTU - II. ROČNÍK:
 1. occipitální lalok
 2. kognitiva
 3. likvor
 4. poruchy sex. preference
 5. sexuální disfunkce
 6. perzekuční blud
 7. unipolární
 8. rekurentní
 9. zvýšená sociabilita
 10. obsese
 11. hyperventilace
 12. histrionství
 13. psychostimulancia
 14. anxiolytika
 15. fobie
 16. antipsychotika
 17. stresor
 18. hypertenze
 19. apatie
 20. tachykardie
 1. oslabená kognice
 2. kompenzační úsilí
 3. depersonalisační syndrom
 4. diuretika
 5. stereotyp
 6. ment bulimie
 7. laxativa
 8. ritualisace
 9. mentální anorexie
 10. perfekcionismus
 11. anankasmus
 12. trichotilomanie
 13. John Locke
 14. euforie
 15. Rettův syndrom
 16. impulsivita
 17. adaptační syndrom
 18. parkinsonismus
 19. panika
 20. afekt
 1. manie
 2. nálady
 3. bipolární
 4. psychogenní
 5. somatogenní
 6. periodický
 7. insomnie
 8. viscerální
 9. endogenní
 10. „Já a obranné mechanismy“ – jméno aut. knihy:
 11. senzorické orgány
 12. parasomnie
 13. dyspareunie
 14. narkolepsie
 15. spánková apnoe
 16. myoklonus
 17. hodnoty normálního tlaku krve při průtoku levou horní končetinou:
 18. funkce frontálního laloku
 19. Brocovo centrum
 20. ego – dystonní / syntonní


 NEPOVINNÉ 
  TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PÍSEMNÝCH PRACÍ
 1. Speciálně pedagogické postupy při nápravě poruch učení.
 2. Vývojová psychologie a poruchy chování.
 3. Psychosexuální vývoj od narození po ranou dospělost.
 4. Sledování nozologických jednotek neurózy u vybraného dětského klienta.
 5. Hlavní body zdravého vývoje dětí v jednotlivých věkových stádiích.
 6. Psychologický popis dětského autismu.
 7. Současné trendy v dětské a adolescentní psychiatrii a psychoterapii.
 8. Deprivace – pohledy podle F. Koukolíka.
 9. Individuální psychologie a psychologie dítěte u Alfreda Adlera.
 10. S. Freud a jeho „Studie o hysterii“ v prvním svazku Sebraných spisů.
 11. Využití Freudova výkladu snů pro současnou psychoanalýsu.
 12. Freudova sexuální teorie a současný pohled na lidskou sexualitu.
 13. Celkový pohled na Freudovo učení o neurózách.
 14. Psychologické otázky incestu v knize S. Freuda „Totem a tabu“.
 15. Vývoj psychoanalýsy podle H. Širokého.
 16. Životopisná fakta utvářející hlubinnou psychologii C.G. Junga.
 17. Využití Jungovy typologie osobnosti v praxi. (I. svazek Vybraných spisů, kap. „Obecný popis typů“.)
 18. C.G. Jung o archetypu a kolektivním nevědomí.
 19. Jungovy postřehy z analýsy snů. (I. sv. Vyb. Sp.)
 20. Metodologické rozdíly v psychoterapeutické technice při práci s klientem, mezi Freudem a Jungem.
 21. Sociální psychologie v díle E. Fromma.
 22. Neurózy a psychosociální vývoj podle K. Horneyové.
 23. Dasensanalytický výklad osobnosti. Nad knihou M. Heideggera, „Bytí a čas“.
 24. Fenomenologická psychologie. Ed. Husserl v knize „Idea fenomenologie“.
 25. Přehled základních psychoterapeutických systémů.
 26. Yalomova skupinová psychoterapie.
 27. Skupinová psychoterapie a humanita při práci s klientem u Z. Kratochvíla.
 28. Manželská terapie podle Z. Kratochvíla.
 29. Hlavní znaky psychologie náboženství.
 30. Růst kriminality z pohledu soudní psychologie.
 31. Psychologické zpracovávání osobnosti pachatele.
 32. Obecná hlediska forenzní psychologie.
 33. Popis klinického obrazu vybrané duševní poruchy podle MKN.
 34. Emoční poruchy u jednotlivých úrovní mentální retardace.
 35. Násilí v rodinách – psychologické dopady.

  Poznámka - nepřehlédněte:
 1. Práce obsahuje nejméně deset stran v počítačové úpravě - běžného řádkování (1,5), písmem Times New Roman, velikost 12.
 2. Stránky jsou číslovány a na konci, jako samostatná příloha, je uveden seznam použité literatury - autor, název, rok vydání.
 3. Tématické okruhy jsou oddělovány do číslovaných kapitol, které na sebe navazují (všechny stránky jsou vyplněny textem - cca 32 řádků).
 4. Veškeré citáty jsou označeny uvozovkami a odkazem na dílo (autor - název - rok vydání) a stranu odkud byly vybrány, jako číslovaná poznámka pod čarou.
 5. Hodnotí se samostatnost při popisu jednotlivých problematik tj., volba vlastního slovníku.
 6. Práce, které byly rozeznány jako opsané a vydávané za vlastní dílo jsou vráceny.
 7. Zájemce o sepsání seminární práce seznámí přednášejícího s návrhem tématu nejpozději v únoru.
 8. Absolvent je z obsahu seminární práce ( kterou v jedné svázané kopii odevzdává ) prozkušován v červnu, v den předávání vysvědčení.
 9. Doporučuje se, ještě před vlastní zkouškou, konzultovat konečnou podobu textu.
Úvodní strana | Literatura | Studium po internetu | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009